Có 1 kết quả:

hung thủ

1/1

hung thủ

phồn thể

Từ điển phổ thông

hung thủ, thủ phạm