Có 1 kết quả:

tiên lệnh

1/1

tiên lệnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

shilling (đơn vị tiền xu của một số nước)

Một số bài thơ có sử dụng