Có 1 kết quả:

tiên kiến

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thấy trước.
2. Thấy xa trông rộng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấy trước. Thấy xa trông rộng.

Một số bài thơ có sử dụng