Có 1 kết quả:

tiên khu

1/1

tiên khu

phồn thể

Từ điển phổ thông

người tiên phong, người mở đường mở lối, người thực hiện đầu tiên

Một số bài thơ có sử dụng