Có 1 kết quả:

quang thúc

1/1

quang thúc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tia sáng