Có 1 kết quả:

quang bàn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Tiếng Anh: optical disc (CD, VCD, DVD...).