Có 1 kết quả:

quang tiêm

1/1

quang tiêm

phồn thể

Từ điển phổ thông

tia sáng