Có 1 kết quả:

miễn bất đắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thế nào cũng, không tránh khỏi. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Vọng Duyên An phủ lộ thượng lai, miễn bất đắc cơ thực khát ẩm, dạ trụ hiểu hành” 望延安府路上來, 免不得飢食渴飲, 夜住曉行 (Đệ tam hồi) Nhắm theo đường tới phủ Duyên An, (không tránh khỏi được) đói ăn khát uống, đêm nghỉ ngày đi.