Có 1 kết quả:

miễn khuyến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuyên nên gắng sức như. Như Khuyến miễn.