Có 1 kết quả:

miễn cưỡng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là “miễn cưỡng” 勉強.