Có 1 kết quả:

miễn cưỡng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gắng gượng.