Có 1 kết quả:

miễn dịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khỏi phải làm lao dịch.
2. Miễn trừ binh dịch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khỏi phải làm việc nặng cho quốc gia ( chẳng hạn không phải đi lính ).