Có 1 kết quả:

miễn thuế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khỏi phải nộp thuế.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Miễn tô 免租.