Có 1 kết quả:

miễn nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không bàn xét tới nữa ( nói về toà án dẹp bỏ một vụ nào, không xét tới nữa ).