Có 1 kết quả:

đoái hoán

1/1

đoái hoán

giản thể

Từ điển phổ thông

chuyển đổi, trao đổi, hoán đổi