Có 1 kết quả:

nhi tào

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lũ trẻ, bọn trẻ (tiếng bậc tôn trưởng xưng hô với hậu bối).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bầy trẻ con — Đàn con. Truyện Trê Cóc có câu: » Đoái thương đến phận nhi tào, gọi là lễ mọn đem vào tạ ân «.

Một số bài thơ có sử dụng