Có 1 kết quả:

nhập khẩu thuế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiền thuế đánh trên hàng hóa đem từ nước ngoài vào.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền đánh trên hàng hoá đem từ nước ngoài vào.