Có 1 kết quả:

nhập diệu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vào tới chỗ thần tình, thâm thúy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vào tới chỗ khéo léo thần tình.

Một số bài thơ có sử dụng