Có 1 kết quả:

nhập gia

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tới nhà người khác, vào sống tại nhà người khác. Đoạn trường tân thanh có câu: » Con kia đã bán cho ta, nhập gia phải cứ phép nhà tao đây «.

Một số bài thơ có sử dụng