Có 1 kết quả:

nhập khấu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quân địch xâm nhập, cưỡng chiếm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vào một vùng đất không phải của mình để cướp phá.

Một số bài thơ có sử dụng