Có 1 kết quả:

nhập tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ghi khắc vào lòng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi khắc vào lòng dạ, không quên.

Một số bài thơ có sử dụng