Có 1 kết quả:

nhập tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hợp với lòng người. Như Hợp tình.