Có 1 kết quả:

nhập cách

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hợp với cách thức.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đúng thể thức. Đúng cách. Hợp lệ.