Có 1 kết quả:

nhập liệm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đem xác người chết bỏ vào áo quan.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gói xác người chết mà bỏ vào áo quan.