Có 1 kết quả:

nhập giang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vào con sông. Tục ngữ có câu: » Nhập giang tùy khúc « ( vào con sông phải đi theo chiều uốn lượn của dòng sông, ý nói ở hoàn cảnh nào thì phải theo hoàn cảnh ấy ).

Một số bài thơ có sử dụng