Có 1 kết quả:

nhập ngục

1/1

nhập ngục

giản thể

Từ điển phổ thông

bị vào tù, bị tù giam