Có 1 kết quả:

nhập đạo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thấu hiểu chân lí.
2. Theo một tôn giáo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vào sâu mà hiểu được lẽ đạo — Theo một tôn giáo nào.

Một số bài thơ có sử dụng