Có 1 kết quả:

nội hàm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ Luận lí học, chỉ tính chất chứa đựng trong một danh từ.