Có 1 kết quả:

nội vụ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Việc chính trị quốc nội.
2. Việc trong cung vua. ◇Tống Thư 宋書: “Pháp Hưng đẳng chuyên quản nội vụ, quyền trọng đương thì” 法興等專管內務, 權重當時 (Ân hãnh truyện 恩倖傳, Đái Pháp Hưng 戴法興).
3. Phiếm chỉ sự vụ nội bộ. ◎Như: “tha phận quản nội vụ, bất phụ trách đối ngoại sự vụ” 他分管內務, 不負責對外事務.
4. Công việc hằng ngày trong sinh hoạt tập thể, như làm giường, quét dọn, xếp đặt quần áo, v.v.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc bên trong, tức việc trong nước — Tên một bộ trong chính phủ, lo công việc trong nước.