Có 1 kết quả:

nội quan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nữ quan ở trong cung: “tượng phi” 像妃, “tần” 嬪, “tường” 嬙, “quý nhân” 貴人 ...
2. Quan thị vệ ở kinh đô.
3. Hoạn quan.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan trong cung vua — Hoạn quan — Quan ở kinh đô ( ở xa là Ngoại quan ).

Một số bài thơ có sử dụng