Có 1 kết quả:

nội tình

1/1

nội tình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nội tình sự việc, sự thực ẩn chứa của một việc gì

Một số bài thơ có sử dụng