Có 1 kết quả:

nội tướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vị tướng lo việc bên trong, chỉ người vợ.
2. Thái giám, hoạn quan.
3. Thời nhà Đường, tiếng tôn xưng “hàn lâm học sĩ” 翰林學士, giữ việc nội mệnh, tham dự nghị án ở triều đình.
4. § Ghi chú: Nhật Bổn gọi “nội tướng” 內相 là quan đại thần lo về nội vụ, tương đương với bộ trưởng “nội vụ” 內務.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị tướng lo việc bên trong, chỉ người vợ.

Một số bài thơ có sử dụng