Có 1 kết quả:

nội năng

1/1

nội năng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nội năng (cơ học)
2. tiềm lực