Có 1 kết quả:

nội các

1/1

nội các

giản thể

Từ điển phổ thông

nội các (chính phủ)