Có 1 kết quả:

toàn thiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt lành trọn vẹn.