Có 1 kết quả:

toàn cảnh

1/1

toàn cảnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

toàn cảnh, bao quát toàn bộ