Có 1 kết quả:

toàn quyền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Có đủ mọi quyền hành.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có đủ mọi quyền hành để làm việc — Tên chức quan cao nhất, thay mặt cho chính phủ Pháp ở Đông dương thời trước.