Có 1 kết quả:

toàn nhiên

1/1

toàn nhiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

toàn bộ