Có 1 kết quả:

toàn bích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngọc bích nguyên vẹn, không có vết. Tỉ dụ hoàn chỉnh không có khuyết tổn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên ngọc bích trọn vẹn, không hư hao sứt mẻ gì, ý nói tốt đẹp trọn vẹn.