Có 1 kết quả:

toàn trình

1/1

toàn trình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trong toàn bộ quá trình, trong suốt quá trình