Có 1 kết quả:

toàn việt thi lục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ do Lê Quý Đôn sưu tập, gồm thơ của các tác giả Việt Nam từ đời Lí tới đời Hậu Lê, gồm gần khoảng hai trăm tác giả, có kèm theo tiểu sử mỗi tác giả.