Có 1 kết quả:

toàn tập

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trọn bộ trứ tác.
2. Tổng tập, toàn thể thư tịch có cùng một tính chất hoặc của cùng một tác giả. § Còn gọi là “toàn thư” 全書. ◎Như: “Lỗ Tấn toàn tập” 魯迅全集.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trọn bộ sách.