Có 1 kết quả:

toàn diện

1/1

toàn diện

giản thể

Từ điển phổ thông

toàn diện, xét trên mọi mặt