Có 1 kết quả:

lưỡng quảng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên gọi chung hai tỉnh “Quảng Đông” 廣東 và “Quảng Tây” 廣西 của Trung Quốc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung hai tỉnh Quảng đông và Quảng tây của Trung Hoa — Chỉ chung hải tỉnh Quảng nam và Quảng ngãi ở bắc Trung phần Việt Nam.