Có 1 kết quả:

lưỡng lự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Suy tính hai đường, chưa biết chọn đường nào cho phải, cho có lợi hơn.