Có 2 kết quả:

lưỡng thứlưỡng đang

1/2

lưỡng thứ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hai lần

Một số bài thơ có sử dụng

lưỡng đang

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hai lần

Một số bài thơ có sử dụng