Có 1 kết quả:

lưỡng lập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cả hai cùng đứng với nhau. Bài Chiến Tụng Tây hồ phú của Phạm Thái có câu: » Có trung nghĩa hẳn không cùng lưỡng lập «. ( Ý nói người trung nghĩa không thể cùng đứng với kẻ bất trung bất nghĩa ).

Một số bài thơ có sử dụng