Có 1 kết quả:

lưỡng viện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hai cơ quan lập pháp trong một chính thể dân chủ: “Thượng nghị viện” 上議院 và “Hạ nghị viện” 下議院.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ hai cơ quan Quốc hội, tức Thượng nghị viện và Hạ nghị viện.