Có 1 kết quả:

lưỡng diện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ người có hai mặt trong thần thoại cổ.
2. Hai cái không cùng phương hướng hoặc có phương hướng đối lại nhau. ◎Như: “ngã quân lưỡng diện giáp công, địch nhân phúc bối thụ địch” 我軍兩面夾攻, 敵人腹背受敵.
3. Hai bên. ◇Vương Kiến 王建: “Lưỡng diện hữu san sắc, Lục thì văn khánh thanh” 兩面有山色, 六時聞磬聲 (Tân tu đạo cư 新修道居) Hai bên có cảnh núi, Sáu thời nghe tiếng khánh.
4. Phản phúc vô thường.
5. Hai phương diện đối lập của sự vật. ◎Như: “ngã môn yếu khán đáo vấn đề đích lưỡng diện” 我們要看到問題的兩面 chúng ta phải xét tới hai phương diện đối lập của vấn đề.
6. Mặt phải và mặt trái. ◎Như: “giá chủng y liệu lưỡng diện đích nhan sắc bất nhất dạng” 這種衣料兩面的顏色不一樣 mặt phải và mặt trái thứ vải làm quần áo này màu sắc không như nhau.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hai mặt, hai khía cạnh của vấn đề — Chỉ sự phản trắc, sự hai lòng.

Một số bài thơ có sử dụng