Có 1 kết quả:

bát thế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tám đời, gồm “Tam Hoàng” 三皇 và “Ngũ Đế” 五帝.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tám đời, gồm Tam Hoàng và Ngũ đế. Cũng như Bát đại — Đời thứ tám.